Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady jsou takové odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. hořlavost, výbušnost, karcinogenitu, žíravost atd.), ta je pak označena grafickým symbolem na obalu. Tento typ odpadu musí být odložen ve sběrných střediscích odpadů nebo při mobilních svozech, kde pověření pracovníci zajistí jeho likvidaci takovým způsobem, který minimalizuje dopady na životní prostředí.

Nebezpečné odpady jsou přepravovány ve speciálních nepropustných obalech do spaloven nebezpečných odpadů. Nehořlavé odpady se zpracovávají chemicko-fyzikální cestou nebo na povolených deponiích (skládkách k tomu určených). Nebezpečné odpady jsou často mylně vyhazovány do sběrných nádob na směsný komunální odpad – statistiky tvrdí, že až 63 % těchto odpadů končí na běžných skládkách odpadů či ve spalovnách.

Co patří do nebezpečného odpadu?

 • Kyseliny, louhy
 • Zbytky barev a ředidel
 • Syntetické a minerální oleje
 • Zbytky postřiků
 • Azbest a výrobky z něj
 • Obaly od olejů, barev, ředidel
 • Fotochemikálie
 • Hasicí přístroje
 • Laboratorní chemikálie
 • Tlakové lahve

Co nepatří do nebezpečného odpadu?

 • Výbušniny a výbušné materiály
 • Zábavní pyrotechnika
 • Radioaktivní materiály
 • Jedlé tuky a oleje

  Značení nebezpečných vlastností výrobků

  Konec skládkování v ČR