KTS Ekologie s.r.o. - Kontejnery na separované druhy odpadu

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může KTS Ekologie nakoupit velkoobjemové kontejnery, které jsou určené na tříděné odpady pocházející z obcí. Kontejnery jsou určeny výhradně pro svoz papíru, plastu, biologicky rozložitelného odpadu a objemného odpadu. Díky realizaci tohoto projektu očekáváme navýšení množství materiálově využitelných odpadů jako je papír, plast nebo bioodpad. Ty pak budou následně předány k dalšímu zpracování - recyklaci v papírnách, kompostárně nebo u zpracovatelů plastu. Zároveň dojde k eliminaci černých skládek biologického odpadu v okolí obcí, které KTS Ekologie obsluhuje.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Konec skládkování v ČR