Bioodpad

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem, respektive biologicky rozložitelným odpadem, se dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v § 33a rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

Každý rok jsou na skládky ukládány více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady by mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.

Zelená hmota a zahradní odpad se zpracovávají v kompostárnách na certifikovaný kompost, ten lze využít jako organické hnojivo. Takto vyrobený kompost musí splňovat přísné rozbory na limity nežádoucích látek, tudíž odběratel nemusí mít obavy, zda kompost vyrobený z odpadu není závadný. Část zelené hmoty lze využít i v bioplynových stanicích, kde se získaný bioplyn přeměňuje na elektrickou energii.

Kompost je vhodnou náhradou statkových hnojiv, v malých zahradách je často jedinou formou organického hnojení

A co patří do hnědých kontejnerů a popelnic?

 • Kuchyňské zbytky rostlinného původu (slupky a zbytky ovoce a zeleniny)
 • Skořápky od vajec a ořechů
 • Sedliny kávy a čaje (vč. čajových sáčků a kávových filtrů)
 • Zbytky pečiva a obilovin
 • Řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků a stuh)
 • Papírové kapesníky
 • Papírové ubrousky a sáčky (i mastné)
 • Zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže apod.)
 • Listí, seno a sláma
 • Tráva a plevel
 • Spadané nebo zkažené ovoce a zelenina
 • Drcené větve, kůra, piliny a hobliny
 • Studený popel ze dřeva

A co nepatří do hnědých kontejnerů a popelnic?

 • Jednorázové pleny
 • Maso, kosti, oleje a tuky
 • Tekuté a silně mastné potraviny
 • Uhynulá zvířata
 • Kočkolit
 • Sáčky z vysavače
 • Cigaretové oharky
 • Uliční smetky
 • Velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.)
 • Letáky a noviny
 • Popel z uhlí

Konec skládkování v ČR